top of page

"Tôi không thuộc về ai cả."

- Phương châm của Finex House từ năm 1983

Về chúng tôi

Finex House là nơi ẩn náu cho những phụ nữ bị ngược đãi và con cái; đặc biệt là những người khuyết tật và / hoặc phụ nữ bị buôn để bóc lột. Chúng tôi có thể tiếp cận xe lăn với hai dốc bê tông và thang máy nội bộ. Finex House cũng có một hệ thống tín hiệu mã hoá bằng ánh sáng cho những người phụ nữ điếc, bị đánh đập và con của họ. Finex House là nhà cung cấp dịch vụ cơ hội công bằng và do đó bất kỳ phụ nữ nào đã bị lạm dụng đều được khuyến khích gọi dịch vụ.

Giúp đỡ chúng tôi để phát triển CHÚNG TÔI THÔNG ĐIỆP

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page