top of page

- IMITHETHO / POLICE / COURT -

Izinkinga Zezomthetho Ezibhekene Nabahlukunyezwa Ngodlame lwasekhaya

Ubudlova basekhaya abuyona nje into ephazamisayo yomuntu siqu, futhi kungabangela ukubandakanyeka kwesisulu ezinhlotsheni ezehlukene zomthetho. Umhlukumezi angase afune ukuphepha emakhotho ngokusebenzisa i-oda lokuvimbela ukuhlukunyezwa noma angaba ngufakazi esecaleni lobugebengu. Angase afune isahlukaniso, ukugcinwa noma ukusekelwa enkantolo yomndeni noma engozini yokulahlekelwa inkantolo enkantolo yamantombazane ngenxa yokubandakanyeka koMnyango Wezingane neyeMindeni. Angase abe nezinkinga ngezindlu, izinzuzo nokufuduka.

bottom of page