top of page

- LUẬT / CHÍNH / TRÒN -

Các vấn đề pháp lý đối với nạn nhân của bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình không chỉ là một trải nghiệm cá nhân tàn phá, nó cũng có thể dẫn đến sự tham gia của nạn nhân trong một loạt các thủ tục pháp lý. Nạn nhân có thể tìm kiếm sự an toàn thông qua các tòa án thông qua lệnh ngăn ngừa lạm dụng hoặc cô ấy có thể trở thành một nhân chứng trong một vụ án hình sự. Cô có thể tìm cách ly dị, tạm giữ hoặc hỗ trợ trong tòa án gia đình hoặc có nguy cơ mất quyền nuôi con ở tòa án vị thành niên vì sự tham gia của Bộ Trẻ em và gia đình. Cô ấy cũng có thể có vấn đề với nhà ở, phúc lợi và nhập cư.

bottom of page