top of page

- Lwa / POLICE / TRIBINAL -

Pwoblèm legal ki fè fas ak Viktim Vyolans Domestik

Vyolans domestik se pa sèlman yon eksperyans devastan pèsonèl, li ka lakòz tou yon patisipasyon viktim nan yon varyete pwosedi legal. Viktim lan ka chache sekirite nan tribinal yo atravè lòd prevansyon abi oswa li ka vin yon temwen nan yon dosye kriminèl. Li ka chache divòs, gad oswa sipò nan tribinal fanmi an oswa risk pou pèdi gad nan tribinal jivenil paske Depatman Timoun ak Fanmi patisipasyon yo. Li ka gen pwoblèm tou avèk lojman, benefis ak imigrasyon.

bottom of page